Author archives

Padmasana

padmasana

PADMASANA Importance of name. Padmasana is one of the meditative postures, and it resembles a shape of a lotus.  In Sanskrit padma means lotus.  Sometimes it is also called Kamalasana. Hatha Pradipika says: Vamorupari daksinam ca caranam samsthapya vamam tatha daksorupari,pascimena vidhina dhrtva karabhyam dradham/ angusthau,hradaye nidhaya cibukam nasagramalokayet etadvyadhivinasakari yaminam padmasanam procyate// H.P.I.44 Scriptures …